44-ste cursus Madonna di Campiglio

"Het kindergebit centraal"

28 januari tot 4 februari 2018

De cursus is voor de tandartsen met een paar jaar ervaring in de algemene praktijk, als ook gedifferentieerde tandartsen in de kindertandheelkunde en in de orthodontie.  Ook voor mondhygienisten , die veel kinderen behandelen is deze cursus erg zinvol. In deze cursus wordt u, veelal interactief, uitgenodigd mee te denken over nieuwe inzichten binnen ons vakgebied.

Omschrijving

De cursus gaat over Kindertandheelkunde en Orthodontie specifiek rekening houdend met kindvriendelijkheid en doelmatigheid.

Hoofdonderwerpen

- Wat wil een kind en hoe houden we rekening met de ontwikkelingsleeftijd ervan?

- Hoe voorkomen we angst?

- Wat zijn mogelijkheden wanneer er bijzondere uitdagingen bestaan ten aanzien van gedrag (ADHD en ASS) of glazuurafwijking?

- Hoe gaan we om met pijn en hoe geven we optimale pijnstilling?

- Wat is “The state of the art” op restauratief gebied?

- Wat zijn belangrijke zaken rondom sedatie en in het bijzonder ‘narcodontie”?

Achtergrond en visie

Optimaal welzijn gaat samen met een goede mondgezondheid. Helaas is dat niet iedereen gegeven en soms zelfs reeds op zeer jonge leeftijd; het is niet uitzonderlijk dat éénjarigen behandeling behoeven ten gevolge van met name een trauma of tandbederf.

Kinderen geven doorgaans aan geen pijn te ervaren zelfs wanneer wij vaststellen dat er grote schade is met soms zelfs zichtbare kaakontstekingen. Wellicht verklaart dit mede waarom vaak niet of pas laat wordt ingegrepen? Kinderen kiezen er zelf niet voor om tandheelkundig behandeld te worden. Kwalitatief goede tandheelkunde leveren bij kinderen is een uitdaging. Juist daarom is optimale doelmatigheid zo belangrijk: “Eén keer en daarna nooit meer”!

Orthodontie

Als tandarts algemeen practicus krijgt u te maken met orthodontische afwijkingen bij kinderen. Afhankelijk van uw interesse en ervaring kunt u orthodontische werkzaamheden zelf aanpakken of doorverwijzen naar de orthodontist. Daarbij is het erg belangrijk om met een ‘orthodontische bril’ naar een kind kunnen kijken om tot een goede diagnose te kunnen komen. Als tandarts vraagt u een kind de mond te openen zodat u in de mond de gebitsgezondheid van het kind kunt beoordelen.

Met een ‘orthodontische bril’ vraagt u een kind de mond te sluiten zodat u de stand van de kaken en tanden kunt beoordelen en bekijkt u het profiel van het gezicht. Alleen met een correcte diagnose kan een behandelplan worden opgesteld. Belangrijk is dat de timing van de behandeling zo optimaal mogelijk is waardoor de actieve behandelduur tot een minimum kan worden beperkt. Tevens kan hierdoor met een zo eenvoudig mogelijke therapie een resultaat worden nagestreefd dat tandheelkundige problemen in de toekomst voorkomt.

Om de beugelbehandeling voorspelbaar te laten verlopen is de communicatie met de patiënt en de ouders erg belangrijk. Door hier vanaf het eerste contact met de patiënt bewust aandacht aan te besteden wordt een beter begrip van de orthodontische behandelbehoefte bereikt waardoor de compliance tijdens de beugelbehandeling wordt vergroot.

Sinds in de jaren 70 van de vorige eeuw werd gepleit voor toepassing van logopedische technieken om de orthodontische behandeling te voorkomen dan wel te vergemakkelijken, bestaat onduidelijkheid over het nut van orthodontisch-logopedische combinatiebehandelingen. Op heldere wijze zal een overzicht worden gegeven van de huidige wetenschappelijke stand van zaken.

Sinds de hockeybond het gebruik van mondbeschermers verplicht heeft gesteld wordt vaker een beroep op u gedaan om een advies te geven over effectieve gebitsbescherming. Welk advies u geeft hangt van vele factoren af. Het is belangrijk om uw tandtechnisch laboratorium duidelijke instructies te geven over hoe u een op maat gemaakte beschermer wilt laten maken.

Kom naar deze cursus en "Help kinderkiespijn de wereld uit".